הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות נועדה לתת מענה לרוב הסיכונים הנובעים מעבודת קבלניות והיא כוללת 3 פרקים עיקריים; ביטוח הרכוש/ שווי העבודות, ביטוח צד ג וביטוח חברות מעבידים